ما در طول روز اغلب با ماشین هایی مواجه هستیم که برای کاری که برنامه ریزی شده اند ، به روشی مکانیکی آن را انجام…