اسکرام یکی از چارچوبهای محبوب برای مدیریت پروژه های توسعه نرم افزار است که در اصل در سال ۱۹۹۰ معرفی شد و از آن زمان…