هدف از مدل‌سازی، شناسایی رفتار داده‌های وابسته به یکدیگر است که به واسطه آن بتوان تغییرات یک متغیر وابسته را برحسب متغیر یا متغیرهای مستقل…