بازار کار مدیریت پروژه هر روزه درحال رشد است و ضرورت استفاده از آن نیز بر کسی پوشیده نیست. مایکروسافت پروجکت یا همان MSP، از…