آنچه در این مطلب می خوانیم:

 • یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 • یادگیری سازمانی چیست؟ (organization learning)
 • تعریف دقیق سازمان یادگیرنده چیست؟
 • تشبيه سازمان یادگیرنده به مسافر
 • فعالیت های اصلی در سازمان های یادگیرنده ؟
 • دلیل شکاف بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 • عوامل موثر بر یادگیری

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

در محیط پر تلاطم کسب و کارهای امروز شرکت ها و سازمانهایی موفقند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا ياد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در عمل و فرایندهای کاری خود پیاده سازی کنند. در این حالت سازمان ها به جای آموزش های سنتی خود، تبدیل به سازمانی می شوند که همواره در پی یادگیری هستند و تلاش میکنند از آن به عنوان یک امتیاز رقابتی و یک مزیت رقابتی استفاده کنند. امروزه سازمان هایی می توانند ادعای برتری کنند که قادر باشند از قابلیتها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی خود به نحو احسن استفاده و بهره برداری کنند.

یادگیری فرآیندی است که در آن رفتارها، پندارها و دانش افراد تغيير میکند

.

یادگیری سازمانی چیست؟ (organization learning)

 • یادگیری سازمانی، شامل تعاملات بین انطباق های فردی، گروهی و در سطح سازمان است.
 • یادگیری سازمانی فرآیندی است که طی آن، اعضای سازمان خطاها را کشف و برای اصلاح آن اقدام می کنند.
 • یادگیری سازمانی عبارت است از فرآیند بهبود عملکردها از طريق دانش و درک بیشتر.
 • یادگیری سازمانی یک فعالیت بلندمدت است که در طول زمان موجب ایجاد مزیت رقابتی می شود و نیاز به توجه مداوم مدیریت، تعهد و تلاش دارد.
 • یادگیری سازمانی عبارت است از رفتار انطباقی سازمان در طول زمان.
 • یادگیری سازمانی از طریق بینش مشترک، الگوهای ذهنی و دانش، حاصل شده و بر تجربه و آگاهی های گذشته و رویدادهای پیشین استوار است.
 • اینکه همه کارکنان در سطوح مختلف از تجارب روزمره یاد بگیرند و خودشان را اصلاح کنند و تحول فکری و ذهنی پیدا کنن، یعنی یادگیری سازمانی.
 • یادگیری سازمانی یعنی تغییر ذهنی کارکنان و ایجاد آرمان مشترک برای یادگیری به شکلی که همه کارکنان یاد بگیرند و یاد بدهند.
 • یادگیری سازمانی بر پایه دانش و تجربه ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا نهاده می شود و به مکانیسم هایی مانند خط مشی ها، استراتژی ها و مدل هایی که بر روی ذخیره دانش متکی است.

 

در یادگیری سازمانی یک سازمان یاد می گیرد که از هر کدام از واحدهایش دانش کسب کند که بعنوان یک قابلیت بسیار مفید برای هر سازمان است.

گانز، یادگیری سازمانی را اکتساب و کاربرد دانش، مهارت ها، ارزش ها، عقاید و نگرش های ثمربخش در راستای نگهداری، رشد و توسعه سازمان تعریف کرده است.

فرآیند یادگیری سازمانی به توانایی سازمان است در تبدیل و یکپارچه سازی اطلاعات و توسعه تجربیات در بخش های مختلف، برای سایر بخش ها که به این ترتیب اطلاعات بطور وسیعی در دست همه افراد خواهد بود و می تواند مقدمه ای برای ایجاد یک موفقیت جدید باشد.

 

تعریف دقیق سازمان یادگیرنده چیست؟

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که به طور مستمر خود را با تغییرات محیطی وفق می دهد، سازوکارهایی برای شنیدن صدای تمامی ذی نفعان دارد، روش های سیستماتیکی برای انتقال دانش به سراسر سازمان دارد، به ادغام / خرید سایر شرکت ها و اتحاد با دیگران، به عنوان راهبردهایی برای یادگیری نگریسته می شود، ساختار سازمانی به گونه ای طراحی شده است که به جریان دانش در سراسر سازمان کمک کند.

سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، كسب و انتقال دانش می باشد و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد. سازمان یادگیرنده را این گونه تشریح می کند: سازمان یادگیرنده سازمانی است که اعضای آن همیشه در حال یادگیری چیزهای جدید هستند و آنچه را می آموزند در راستای بهبود کیفیت کالاها و د خدمات ، فرایندهای تولید، ارائه خدمات و محیط کاری کارکنان و عملکرد آنها به کار می گیرند

سازمان یادگیرنده سازمانی است که اعضای آن همیشه در حال یادگیری چیزهای جدید هستند و آنچه را می آموزند در راستای بهبود کیفیت کالاها و د خدمات ، فرایندهای تولید، ارائه خدمات و محیط کاری کارکنان و عملکرد آنها به کار می گیرند.

سازمانی یادگیرنده است که استنباط هایی را از تاریخ و تجربیات خود به دست آورده، آنها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایش قرار دهد.

سازمانی یادگیرنده است که استنباط هایی را از تاریخ و تجربیات خود به دست آورده، آنها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایش قرار دهد. سازمان های یادگیرنده را سازمان دانش آفرین نامید؛ بدین معنا که در این سازمان ها خلق دانش و آگاهی های تازه، ابداعات و ابتکار یک وظیفه تخصصی و ویژه نیست.

 

تشبيه سازمان یادگیرنده به مسافر

تشبيه سازمان یادگیرنده به مسافر را بدین معنا است که برای پیش بینی تغییرات و واکنش مناسب در مقابل شرایط غیر قابل پیش بینی همواره نیاز به یادگیری وجود دارد. به این ترتیب سازمان می تواند به هدف نهایی خود نائل گردد. به طور خلاصه می توان گفت که دلیل اصلی تلاش یک سازمان یادگیرنده برای بهبود توانایی های یادگیری در سطوح مختلف، ارائه واکنش سریع و مناسب در مقابل تغییرات احتمالی است. این سازمان برعکس یک جهانگرد که از قبل طبق برنامه ای مشخص به حرحت ادامه میدهد به یک مسافر تشبیه شده است که طبق ماموریت سازمان میداند که کجا باید برود، اما نحوه دستیابی به آن را مرحله به مرحله(همانند برنامه ریزی موج غلتان)، متناسب با شرایط و در طول مسیر مشخص می کند.

«پیتر سنگه»، سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی که پیوسته ظرفیت خود را برای خلق آینده افزایش می دهد تعریف می کند. ائو عقیده دارد، سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن افراد به طور مستمر توانایی های خود را ارتقاء می بخشند تا به نتایجی که مدنظرشان است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جديد تفکر رشد یافته و اندیشه ای جمعی و گروهی گسترش می یابد. به بیان دیگر به سازمان، ساختار، فرآیند یا شبکه ای که در آن افراد به طور مداوم توانایی های خود را برای ایجاد نتایج مطلوب پرورش می دهند سازمان یادگیرنده گفته می شود. سازمان های یادگیرنده را مانند سازمان هایی می داند که مداوم تغییر می کنند و از طریق فرآیندهای خودسازماندهی به هم پیوسته و هماهنگ به حل مشکلات می پردازند.

 

یک سازمان یادگیرنده سازمانی است که برای مرورکردن و بررسی اطلاعات محیطی اش سازماندهی شده است که با ایجاد و خلق اطلاعات برای خودش و تشویق افراد برای تبدیل اطلاعات به دانش و هماهنگی این دانش بین افراد بینش جدید ایجاد می شود. این عامل باعث تغییر در رفتار می شود که برای دانش و بینش جدید به کار خواهد رفت.

 

افراد دیگر، سازمان یادگیرنده را سازمانی دانسته اند که یادگیری همگان را میسر ساخته و به طور مستمر خود را دچار تحول و دگرگونی می سازدو چنین سازمانی این واقعیت را پذیرفته که هیچ چیز برای همیشه به شکل کنونی باقی نمی ماند، سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده ای برای تطابق و تغييرات است و سازمانی است که در آن فرایندهای یادگیری تحلیل ، بررسی، توسعه و مدیریت شده و این فرایندها هم راستا با اهداف نوآوری و بهبود عملکرد است.

 

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها، به ارتقای سازمانی کمک کند.

 

 

فعالیت های اصلی در سازمان های یادگیرنده ؟

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در پنج فعالیت مهارت دارد: حل مساله به طور سیستماتیک ، آزمایش و تجربه روش های جدید ، یادگیری از تجربه گذشته، یادگیری از دیگران، انتقال دانش به سراسر سازمان.

 

برای متمایز نمودن سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی دو عامل مطرح است، اول سازمان یادگیرنده را شکلی از سازمان و یادگیری سازمانی فعالیت یا فرآیندی در درون سازمان است و دوم سازمان یادگیرنده را نیازمند تلاش و یادگیری سازمانی بدون نیاز به تلاش حاصل می شود. سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی معرفی می شود که هدف آن گسترش توانایی یادگیری در تمام سطوح و به طور مستمر به منظور بهینه سازی اثربخشی اش می باشد.

 

دلیل شکاف بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

دلیل شکاف بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را

۱) وجود موانع برای انتقال یادگیری به تمام سطوح سازمان و

۲) عدم وجود ارتباط میان فرآیندهای یادگیری در سازمان می دانند

 

در بحث سازمان های یادگیرنده، بر سیستم ها، اصول و مشخصات سازمان هایی که یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی تولید می کنند، تمرکز میشود. اما در بحث یادگیری سازمانی بر این که یادگیری چگونه در سازمان رخ می دهد، توجه می شود. (مهارتها، فرآیندهای ایجاد و به کارگیری دانش) یادگیری سازمانی تنها یک جنبه از سازمان یادگیرنده است.

 

عوامل موثر بر یادگیری

 • رهبری تحول گرا
 • مدیریت دانش
 • کار تیمی
 • چشم انداز مشترک
 • فرهنگ یادگیری
 • فناوری اطلاعات
 • مشخصات سازمانی
 • مدل های ذهنی
 • تفکر سیستمی
 • ساختار بازار یا محیط
 • چابکی 
 •  ذهن باز