مدیریت یکپارچگی پروژه شامل فعالیت هایی برای شناساییف تعریف، ترکیب، جمع آوری و هماهنگی فعالیت های پروژه است.فرایندهای مدیریت یکپارچگی پروژه شامل موارد زیر است:

1-تهیه منشور پروژه

سندی است که رسما یک پروژه را تصویب معرفی کند و نیازمندی های اولیه آن را تامین کند.همچنین مشارکت بین سازمانها را برقرار کرده و بصورت رسمی پروژه را شروع میکند.مدیر پروژه نیز در زمانیکه منشور پروژه در حال تدوین است و قبل از شروع برنامه ریزی مشخص میشود.

2-تهیه و توسعه برنامه مدیریت پروژه

فرایند مستندسازی اقداماتی برای تعریف، آماده سازی، یکپارچه سازی و هماهنگی برنامه های زیرمجموعه است.در واقع چگونگی اجرای پروژه را تعریف، نظارت و کنترل میکندو محتوای آن براساس پیچیدگی پروژه تعیین میشود.درواقع برنامه مدیریت پروژه مجموعه ای از فرایندهای یکپارچه بوده و سبب ایجاد برنامه مدیریت یکپارچگی پروژه میشود.

3-هدایت و مدیریت و توسعه اجرایی پروژه

جهت دستیابی به اهداف پروژه به مدیریت اجرای پروژه برای اجرای کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه میپردازد.درواقع مدیریت پروژه به کمک اعضای پروژه، عملکرد فعالیت ها را هدایت و تبادلات سازمانی را مدیریت میکند.این فرایند بطور مستقیم در6 حوزه تاثیر دارد.مدیریت اجرای پروژه به پیاده سازی تغییراتی همچون

( اقدام اصلاحانه، اقدام پیشگیرانه و رفع نواقص) نیازمند است.

اقدام اصلاحانه جهت اجرای کارهای پروژه، اقدام پیشگیرانه جهت انجام فعالیت و رفع نواقص جهت شناسایی یک نقص در اجزای پروژه است.

4-نظارت و کنترل کارهای پروژه

فرایندی است جهت پیگیری، بازنگری و کنترل پیشرفت برای تامین اهداف عملکردی است و نظارت، جنبه ای از مدیریت پروژه است که درطول اجرای پروژه انجام میشود که شامل: جمع آوری، اندازه گیری و توزیع اطلاعات عملکردی و ارزیابی سنجشها است.کنترل نیز شامل: انجام اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه یا رفع نواقص میباشد.

5-کنترل تغییر یکپارچه

این فرایند از شروع تا پایان پروژه انجام میشود و شامل: کنترل تغییر یکپارچه، بازبینی همه درخواست های تغییر یا تغییرات تصویب شده، مستندات پروژه و برنامه مدیریت پروژه میشود.

6-خاتمه پروژه یا فاز اختتامیه

فرایند نهایی کردن تمامی فعالیت های مدیریت پروژه جهت اختتام رسمی پروژه است.درواقع مدیر پروژه تمامی اطلاعات گذشته را جهت اطمینان، بازبینی میکند.

 

6-خاتمه پروژه یا فاز اختتامیه

توسعه منشور پروژه

فرآیند توسعه سندی است که به طور رسمی، مجوز یک پروژه را صادر می کند و به مدیر اختیار می دهد تا منابع سازمانی را در فعالیت های پروژه بکار گیرد. منفعت کلیدی این فرایند آن است که مرزهای پروژه و شروع پروژه به خوبی تعریف می شوند و یک سابقه رسمی از پروژه ایجاد می شود و راهی مستقیم برای مدیریت ارشد است تا به صورت رسمی، پروژه را بپذیرد و به آن متعهد باشد. منشور پروژه، یک مشارکت بین سازمان های اجرایی و درخواست کننده ایجاد می کند.

توسعه برنامه مدیریت پروژه

توسعه برنامه مدیریت پروژه

توسعه برنامه مدیریت پروژه، فرایند تعریف، آماده سازی و هماهنگی تمام برنامه های فرعی و یکپارچه سازی آنها در برنامه مدیریت پروژه جامع است. منفعت کلیدی این فرآیند، وجود سندی مرکزی است که مبنای تمامی کارهای پروژه را تعریف می کند. برنامه مدیریت پروژه تعریف می کند که چگونه پروژه اجرا می شود، نظارت و کنترل می گردد و خاتمه می یابد.

 

 

هدایت و مدیریت کار پروژه

 

هدایت و مدیریت کار پروژه فرایند هدایت و انجام کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و پیاده سازی تغییرات مصوب در راستای دستیابی به اهداف پروژه است.منفعت کلیدی این فرایند آن است که مدیریت کلی کار پروژه را فراهم می سازد.

 

مدیریت دانش پروژه

 

مدیریت دانش پروژه فرآیند استفاده از دانش موجود و دانش جدید برای دستیابی به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمانی است. منفعت کلیدی این فرایند افزایش سطح دانش از پروژه های انجام شده و نتایج آن در سازمان بوده و برای پشتیبانی در پروژه های آینده در دسترس قرار می گیرد و همچنین این فرایند در طول پروژه انجام می شود.

 

نظارت و کنترل کار پروژه

 

نظارت و کنترل کار پروژه، فرایند ردگیری، بازنگری و گزارش پیشرفت در راستای تامین اهداف عملکردی تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه است. منفعت کلیدی این فرایند آن است که به ذینفعان امکان می دهد وضعیت جاری پروژه، گام های اتخاذ شده و پیش بینی های بودجه و زمانبندی و محدوده را درک کنند. نظارت جنبه ای از مدیریت پروژه است که در سرتاسر پروژه انجام می شود. نظارت شامل جمع آوری، سنجش و توزیع اطلاعات عملکردی، و ارزیابی سنجش ها و گرایشات در بهبود های موثر فرایندی است.

 

انجام کنترل تغییر یکپارچه

 

انجام کنترل تغییر یکپارچه، فرایندبازنگری تمامی درخواست های تغییر، تصویب، تغییرات و مدیریت تغییرات در تحویل شدنی ها، سرمایه های فرایندی سازمان، اسناد پروژه و ابلاغ نظارت آنهاست.

 

خاتمه پروژه یا فاز اختتامیه

 

فرایند نهایی کردن تمامی فعالیت های گروه های فرایندی مدیریت پروژه جهت تکمیل رسمی پروژه یا فاز است. منفعت کلیدی این فرایند، تدارک رسمی درس های آموختنی، خاتمه رسمی کار پروژه، و رها سازی منابع جهت انجام یک تلاش جدید است.