مدیریت مسیر بحرانی یک روش بهینه سازی منابع است که برای برنامه ریزی بهتر فعالیت های پروژه استفاده میشود.درواقع مسیر بحرانی طولانی ترین مسیر کارهایی که به هم وابسته اند را از ابتدا تا انتهای پروژه مشخص میکند.

نحوه استفاده از مسیر بحرانی در پروژه:

1-دامنه پروژه:

ابتدا باید همه کارهاییکه برای تکمیل پروژه میخواهیم انجام دهیم را مشخص میکنیم.برخی کارها وابسته به کارهای ماقبل خود هستند یعنی باید به ترتیب خاصی انجام شوند که به این کارها، فعالیت های متوالی میگویند.این کارها همواره با شروع پروژه آغاز میشوند.

Critical path management

 

2-تحلیل مسیر بحرانی:

مفهوم اصلی این است که درواقع نمیتوان برخی از کارها را پیش از به پایان رساندن کارهای دیگر انجام داد و باید به ترتیب مشخصی تکمیل شوند;

کارهایی که در مسیر بحرانی قرار دارد باید با دقت خاصی مدیریت شوند و اگر هریک از آنها با مشکلی برخورد کنند باید سریعا کارهای لازم برای برگرداندن پروژه به برنامه زمان بندی شده اولیه انجام شود، در غیر اینصورت همه برنامه پروژه با تاخیر همراه میشود.

مسیر های مختلف برای انجام پروژه:

 

3-مسیر های مختلف برای انجام پروژه:

اگر در پروژه ای بیش از یک مسیر بحرانی وجود داشت،در اینصورت باید مسیر های مختلف بصورت همزمان دنبال شوند.

 

4-محدودیت های منابع:

هر پروژه محدودیت هایی در منابع اش دارد که باید در نظر گرفته شود و وابستگی هایی ایجاد میکند که به آنها محدودیت منابع میگویند.درواقع محدودیت منابع زمانی اتفاق میافتد که  فرد بخواهب به تنهایی پروژه را انجام دهد;

زیرا در یک لحظه نمیتواند دو کار را بصورت همزمان انجام دهد.در چنین شرایطی مسیر بحرانی به شکلی دیگر مشخص میشود.به ابن نوع از مسیر بحرانی،مسیر بحرانی منابع میگویند.

بیشتر بدانیم : آموزش نرم افزار کنترل پروژه MS Project

5-محاسبه کردن زمان پروژه:

مدیریت پروژه یک مسیر بحرانی درواقع بیشترین زمان برای به اتمام رساندن کارهای به هم وابسته است و همچنین مشخص میکند بهترین خط زمانی ممکن برای کامل کردن پروژه کدام مورد است;

در واقع فهم مسیر بحرانی این شرایط را برای ما ایجاد میکند محاسبات زمانی هر چه سریعتر و با دقت بیشتری انجام دهیم.

 

 

6-انعطاف پذیری در روش مسیر بحرانی:

مسیر بحرانی در پروژه های پیچیده هم طراحی شده است اما در دنیای واقعی به ندرت با چنین پروژه هایی روبرو میشویم.معمولا جدول زمان بندیی که با استفاده از تکنیک مسیر بحرانی ایجاد شده است را نمیتوان بطور دقیق اجرا کرد;

زیرا ممکن است در طول فعالیت اتفاقاتی رخ دهد که سبب بروز تاخیر در فعالیت های مسیر بحرانی شود و تاریخ به اتمام رسیدن پروژه را به تاخیر بیاندازد.همچنین در طول پروژه ممکن است محدودیت های جدیدی به پروژه اضافه شود که سبب طولانی شدن زمان پروژه میشود.

انعطاف پذیری در روش مسیر بحرانی:

7-کارهای موازی در مسیر بحرانی:

مجموعه کارهاییکه  از نظر زمانی انعطاف پذیر است را شناور میگویند.در واقع این کارها موازی بوده و در مسیر بحرانی قرار نمیگیرند اما اگر هر یک از آنها بیش از حد تاخیر داشته باشند میتوانند مانع تکمیل بموقع پروژه شوند.

 

8-ایجاد تغییر در مسیر بحرانی:

اگر فعالیتی از نظر زمانی بیش از چیزی که انتظار داریم طول کشید،این اتفاق باعث به تاخیر افتادن زمان تکمیل پروژه میشود و در نتیجه مسیرمان به مسیر بحرانی تبدیل میشود.برای مراقبت از کارهای غیربحرانی باید برنامه زمان بندی پروژه را به روز نگهداریم.